cuke.com - an archival site on the life and world of Shunryu Suzuki and those who knew him and anything else DC feels like - originally a site for Crooked Cucumber: the Life and Zen Teaching of Shunryu Suzuki - not crookedcuke.com

| home| what was new | table of contents | Shunryu Suzuki Index | donate | |DC Writings

Notes on Crooked Cucumber (CC) - front matter

Crooked Cucumber home page        Notes on CC index page       Notes on Notes on CC

 

Japanese and Buddhist Words in Crooked Cucumber

Here's a list of Japanese and Buddhist terms from Crooked Cucumber (almost 500) just sent to Wei Qun in Beijing. She's going to take out the ones she doesn't need help with. Then the list goes to Tozen Akiyama (Hopeless Tozen) for kanji, Japanese characters, then back to Wei Qun who can then consult with someone for help with Chinese Buddhist characters.

Front Matter

crooked cucumber - hebo kyuri or magata kyuri - not sure which is best.
Shunryu (characters for Excellent and Emerging)
Suzuki
Haneda
Airport
Shogaku – (Shunryu)[
Auspicious Peak]
roshi
sentient beings
Master and Disciple
Great Root Monasteries (Daihonzan)
Temple
Priest
sangha


Introduction

hai - (yes)
Soto school of Zen (Soto Shu)
Zen Mind, Beginner's Mind
Soen Shaku
D. T. Suzuki
Shigetsu Sasaki
Nyogen Senzaki
monk
Gyokujun So-on Suzuki
Mitsu (Suzuki)
sensei
Hojo-san
abbot - jushoku
Noiri-roshi
samadhis


Chapter 1

Shoganji
Yone (Suzuki)
Sogaku (Suzuki)
Emperor Meiji
tatami
Tsuchisawa
Hiratsuka
Kanagawa
Prefecture
ohaka
Sagami Bay
Kamakura
Yokohama
Toshitaka [Toshitaka--Toshi for short. Toshitaka is the old Japanese way of pronouncing the characters that make up Shunryu]
Yoshinami Shima
Tori (Suzuki)
Aiko (Suzuki)
zori
Butsumon Sogaku Suzuki
Buddhist clergy
danka
Oiso City
Kakegawa
Hamamatsu
Shizuoka prefecture
Gyakushitsu Sojun
Mori
Zoun-in
tanuki
Tadaima kaerimashita!
O kaeri nasai!
hakama
Taisho (emperor)
sash (obi)
Shinto
Obon
large bell (densho? temple bell)
mochi
Momo Taro, the Peach Boy
Haibutsu Kishaku
Meiji Restoration
samurai
eta (untouchables)
Edo (Tokugawa) Era

Chapter 2

Aburayama
futon
zazen
chanted sutras
kimonos
seiza
Shuzenji
Izu
Peninsula
Oka Sotan
Nishiari Bokusan
Shobogenzo
Eihei Dogen
kyudo
Kanjizai bosatsu gyo jin hannya haramita
Keiza (Oka Sotan disciple)
karma
koromo
okesa
rakusu
tabi
practice (shugyo)
bodhisattva mind.
dharma (teaching) ground.
Chinese ancestor Yakusan
Mijinko (fish)
mokugyo
mamushi
daikon
takuan
full bows - down on the knees with forehead descending to touch
bowing cloth
jinrikisha
Yoshi Marushichi
tofu
covered wooden tub
Rinso-in
Yaizu
branch temples
zendo
bell tower
shoji
Takakusa village
Soko
Kendo Okamoto
unsui
Rinzai Zen
satori
koans
Shuko
hibachi
Daikoku-sama
Kaisei Chugaku
kyuri
Yoshikawa
Go - an ancient board game
Mokuren (Buddha's disciple)
Kanto, the Great Kanto earthquake
Hakone tunnel

Chapter 3

Kundo
Araki
Kenko-in
Dojun Kato-roshi
Komazawa Daigakurin
pachinko
moga and mobo (modern girl and boy)
"dangerous ideas" - Traditionalists feared the
Triple Intervention of 1895
Nukariya Kaiten
Shundo Tachibana who published
Dogen Shamon - The first book on Dogen's thought for the general public,
Watsuji Tetsuro - author
Yoshitaka Iriya
shiho, dharma transmission
inkyo, retired master.
Shibuya - section of Tokyo
Shigeru Yoshida - the Japanese consul in Tientsin
China
Jiro Kano - the founder of modern judo
tokonoma
gassho
Shakyamuni Buddha
Dharmakaya Buddha
Sambhogakaya Buddha
Nirmanakaya Buddha
Mountain Seat Ceremony
Daito Suzuki
Hosen Isobe
Zenshuji
ten'e - ceremony
dharma transmission
Raihai tokozui
Sokuo Eto - an eminent Shobogenzo scholar
Shundo Tachibana - a dean of the school, he received government certification to be, as he translated it,
"a Teacher of the English Language and Ethical Conduct for High School Boys,"
Hokkaido

Chapter Four

Eiheiji
Fukui Prefecture
Sojiji
tangaryo
full-lotus posture
kyosaku
Noh
Kabuki
futon
kimono
koromo
Hanshaku-kyo - the Half-Dipper Bridge
soba noodles
archbishop of the Soto school
Gempo Kitano
takuhatsu
zenji
Ian Kishizawa
Keizan-zenji
You-lately-joined-fellow -
Sesshin
Nyojo
kinhin
oryoki
Kasuisai
Kannon-do
Avalokiteshvara
Seppin - a meeting room for guests and practitioners

Chapter 5

Daito-in
Uchiyama-san
zazenkai
Gyokuden-in
zuishin
deshi
Seison Suzuki
"The child of a frog is a frog." - As the Japanese say,
Heart Sutra
Emptiness
Ryoen Risan
Soko-san
Koga-san
Shunko Tettsu-roshi
Bairin-in
Chie Muramatsu
Yasuko
Gen'ichi Amano
gishin (parent of duty) - godfather
Yone
Hoitsu, Embracing Oneness
Shoko
Amaterasu

Chapter 6

Asahi Shinbun
Tojo, became prime minister
aduki
Buddha's enlightenment day
Yasuo Suetsune
Ojama shimasu
Shizuoka Preparatory School
han - the han you hit with mallet
Kozuki
Shishobo
Takakusayamakai--the High Grass Mountain Group
Masao Nishinakama
Tokko, the secret police
Kozo Kato
Diet's lower house
Omi - born in 1942
Otohiro
Zuioji
Sugiyama
General Takagi
Prince Takamatsu
Shimada
Brown Rice Movement
Kusumi Shungo
Taro Kato
Shimonoseki
Shinkyo
Manchukuo
Fukuoka
Manchurian Development Agency
Okinawa
Sanroshin
Hakata
Onishi
Hiroshima
Nagasaki
General Yonai
Kintaro Suzuki
Gempo-roshi
Mishima
ozeki
the jewel sound - the emperor's voice,
genkan
chukonhi, a monument for the spirits of fallen soldiers

Chapter 7

dedication - eko
May the two wheels of the temple gate turn smoothly forever - sammon nirin tsune ni tenji
Shigeo
Order of Investigation, Expulsion or Approval for Teachers and Educators
Notification on the Expulsion of Unfavorable Individuals from the Public Occupations
Kinu Muramatsu
Prajna Paramita Sutra
Takakusa-juku
New-Life-after-the-War-Movement
Masao Yamamura
Kojun Noiri
lay ordination
Jokoji
gokurosama
Manjushri
Mitsu Matsuno
Harumi
Tsuneko-san
Tokiwa Kindergarten
Aoshima Zen'an
Children's Day
Ozawa
koto (a stringed instrument)
Isobe
Obaa-san
Kaemon and Toki Sakai
True
Pure Land sect Jodo Shinshu
Masaharu Matsuno
Shushogi
Kobe
Gido Yamada
Oto-sama
Otosan or even Tosan or Tochan

Chapter 8

Otsubo
natto
miso
Ohayo gozaimasu
Be back later
ikebana
Tanakas
priest named Sone
Sekiun-in
Masaji Yamada
Yamamura

Chapter 9

Hodo Tobase
Komiya-san
suzumebachi
founders
ancestors
sutra halls
bell tower
family quarters (of a temple)
buddha hall
Niwa (Roshi)

Part II

Chapter 10

Sokoji
Wako Kazumitsu Kato
rice balls
Emi and Kazumi Kato
Ananda
sumi artist
Saburo Hasegawa
tea ceremony
powdered green tea, which he called "the froth of jade." (matcha)
S. I. Hayakawa
hara (the lower abdomen)
Daiju Hosen Isobe
bishop (of Soto Zen)
Taizan Maezumi
Nyogen Senzaki
Hagiwara
zafu
mudra
Soen Nakagawa
Sogaku Harada
Hakuun Yasutani

Chapter 11

Nichibei Times - a newspaper for Japanese-Americans
manju
dokusan
Mt. Hiei
Daitokuji

Chapter 12

Katsuyamas
Mimatsu - restaurant
Honnami's - fine handicraft store
okusan
Bishop Reirin Yamada
Bassui - an old Japanese master
kensho--an enlightenment experience
Daiosho [great priest]
Nagarjuna
Bodhidharma
Zendotei Jundaishi  "Zen way, faith, refined naturalness."

Chapter 13

Takashina-roshi, the abbot of Eiheiji
Fujimoto Rindo
Masunaga
Sotan Tatsugami-roshi
Dainin Katagiri
Tokujun - meaning "full of virtue
Kanin-sama [the director]
Blue Cliff Record
subject no. 46 from the Blue Cliff Record – long quote [get Chinese]
Kyosei
Hashimoto-roshi
Bishop Hanayama
Koshin Ogui
Kodo Sawaki at Antaiji in Kyoto
Dogen's original temple near Kyoto in Uji
Ginza shopping district
Mrs. Sekino

Chapter 14

Katsuzen-san
Ino - in charge of ceremony and much of the monks' training
Kumazawa-roshi
Zenshinji
Yokoi-- a Kishizawa heir
bonsai
Kobun Chino

Chapter 15

Bishop Sumi
Zentatsu Myoyu (Penetrating Zen, Mysteriously Dissolving)
shashu
chosan
Eido Shimano


Chapter 16

Kamiya
samadhi
nirvana
Rumi Kawashiri
Mahabodhisattva Zendo

Chapter 17

shikantaza
Sandokai (Unity of One and Many)
Tambankan - This means a "man who carries a board on his shoulder."

Chapter 18

first and second principles

Chapter 19

Ryuho Yamada
shiatsu
mondo
Daijobu

Epilogue

Shigeo
Nikkei

Notes on the Text and Pronunciation

magatta kyuri
hebo kyuri

Acknowledgments

Chitose (Suzuki)
Yasuko Oishi
Tatsusan (rip) and Aiko (Suzuki) Uchiyama
Mitsuyo - Suzuki
Jisho Cary Warner
Yuki Ishimatsu
Hideko Petchey
Toshikazu Yasui
Shohaku Okamura
Taiken Yokoyama of the
Soto Zen Education Center of North America
Fumiko Bielefeldt
Kyoko Furuhashi
Shizuko Takatsuka
Kaz Tanahashi [Kazuaki]
Takayo Harriman
Kenji Muro
Ikki Nambara
Meiya Susan Wender
Shozen Hosokawa
Jun Mink
Akemi Shinomiya
Shigematsu Soiku
Reiko Takahashi
Shin Yoshifuku

Sources

Tsuna Kato
Kan Kimpara
Shoko and Mrs. Okamoto of Zoun-in
Kando and Tomiko Sugiyama of Zuioji
Kumataro and Mrs. Yamada
Shunko Yamaguchi
Masao Yamamura
Kin'ichi Sugizaki
Takei Yuzo of Shoganji
Sadayoshi Asaoka
Yasumasa Amada
Tomoe Katagiri
Noboru Shumizu

Bibleography

Kato, Kozo. Soufuku (Running and Resting).
Tomokichisha
Kawashiri, Rumi
Kozuki, Shigeo. "Kokoro no Furusato"
Uchiyama, Kosho. The Zen Teaching of "Homeless" Kodo, Kyoto
Soto Zen Center


Japanese and Buddhist Words in Crooked Cucumber
Alphabetical list


a Teacher of the English Language and Ethical Conduct for High School Boys,
abbot - jushoku
Aburayama
aduki
Aiko (Suzuki)
Akemi Shinomiya
Amaterasu
Ananda
ancestors
Aoshima Zen'an
Araki
archbishop of the Soto school
Asahi Shinbun
Avalokiteshvara
Bairin-in
Bassui - an old Japanese master
Be back later
bell tower
bell tower
bishop (of Soto Zen)
Bishop Hanayama
Bishop Reirin Yamada
Bishop Sumi
Blue Cliff Record
Bodhidharma
bodhisattva mind.
bonsai
bowing cloth
branch temples
Brown Rice Movement
buddha hall
Buddha's enlightenment day
Buddhist clergy
Butsumon Sogaku Suzuki
chanted sutras
Chie Muramatsu
Children's Day
Chinese ancestor Yakusan
Chitose (Suzuki)
chosan
chukonhi, a monument for the spirits of fallen soldiers
covered wooden tub
crooked cucumber - hebo kyuri or magata kyuri - not sure which is best.
D. T. Suzuki
Daijobu
Daiju Hosen Isobe
Daikoku-sama
daikon
Dainin Katagiri
Daiosho [great priest]
Daito Suzuki
Daito-in
Daitokuji
dangerous ideas" - Traditionalists feared the
danka
dedication - eko
deshi
dharma (teaching) ground.
dharma transmission
Dharmakaya Buddha
Diet's lower house
Dogen Shamon - The first book on Dogen's thought for the general public,
Dogen's original temple near Kyoto in Uji
Dojun Kato-roshi
dokusan
Edo (Tokugawa) Era
Eido Shimano
Eihei Dogen
Eiheiji
Emi and Kazumi Kato
Emperor Meiji
Emptiness
eta (untouchables)
family quarters (of a temple)
first and second principles
founders
Fujimoto Rindo
Fukui Prefecture
Fukuoka
full bows - down on the knees with forehead descending to touch
full-lotus posture
Fumiko Bielefeldt
futon
futon
gassho
Gempo Kitano
Gempo-roshi
General Takagi
General Yonai
Gen'ichi Amano
genkan
Gido Yamada
Ginza shopping district
gishin (parent of duty) - godfather
Go - an ancient board game
gokurosama
Great Root Monasteries (Daihonzan)
Gyakushitsu Sojun
Gyokuden-in
Gyokujun So-on Suzuki
Hagiwara
hai - (yes)
Haibutsu Kishaku
hakama
Hakata
Hakone tunnel
Hakuun Yasutani
Hamamatsu
han - the han you hit with mallet
Haneda Airport
Hanshaku-kyo - the Half-Dipper Bridge
hara (the lower abdomen)
Harumi
Hashimoto-roshi
Heart Sutra
hebo kyuri
hibachi
Hideko Petchey
Hiratsuka
Hiroshima
Hodo Tobase
Hoitsu, Embracing Oneness
Hojo-san
Hokkaido
Honnami's - fine handicraft store
Hosen Isobe
Ian Kishizawa
ikebana
Ikki Nambara
inkyo, retired master.
Ino - in charge of ceremony and much of the monks' training
Isobe
Izu Peninsula
jinrikisha
Jiro Kano - the founder of modern judo
Jisho Cary Warner
Jokoji
Jun Mink
Kabuki
Kaemon and Toki Sakai
Kaisei Chugaku
Kakegawa
Kamakura
Kamiya
Kan Kimpara
Kanagawa Prefecture
Kando and Tomiko Sugiyama of Zuioji
Kanin-sama [the director]
Kanjizai bosatsu gyo jin hannya haramita
Kannon-do
Kanto, the Great Kanto earthquake
karma
Kasuisai
Kato, Kozo. Soufuku (Running and Resting). Tomokichisha
Katsuyamas
Katsuzen-san
Kawashiri, Rumi
Kaz Tanahashi [Kazuaki]
Keiza (Oka Sotan disciple)
Keizan-zenji
Kendo Okamoto
Kenji Muro
Kenko-in
kensho--an enlightenment experience
kimono
kimonos
kinhin
Kintaro Suzuki
Kinu Muramatsu
koans
Kobe
Kobun Chino
Kodo Sawaki at Antaiji in Kyoto
Koga-san
Kojun Noiri
Komazawa Daigakurin
Komiya-san
koromo
koromo
Koshin Ogui
koto (a stringed instrument)
Kozo Kato
Kozuki
Kozuki, Shigeo. "Kokoro no Furusato"
Kumataro and Mrs. Yamada
Kumazawa-roshi
Kundo
Kusumi Shungo
Kyoko Furuhashi
kyosaku
Kyosei
kyudo
kyuri
large bell (densho? temple bell)
lay ordination
magatta kyuri
Mahabodhisattva Zendo
mamushi
Manchukuo
Manchurian Development Agency
manju
Manjushri
Masaharu Matsuno
Masaji Yamada
Masao Nishinakama
Masao Yamamura
Masao Yamamura,
Kin'ichi Sugizaki
Master and Disciple
Masunaga
May the two wheels of the temple gate turn smoothly forever
--- sammon nirin tsune ni tenji
Meiji Restoration
Meiya Susan Wender
Mijinko (fish)
Mimatsu - restaurant
Mishima
miso
Mitsu (Suzuki)
Mitsu Matsuno
Mitsuyo Suzuki
mochi
moga and mobo (modern girl and boy)
mokugyo
Mokuren (Buddha's disciple)
Momo Taro, the Peach Boy
mondo
monk
Mori
Mountain Seat Ceremony
Mrs. Sekino
Mt. Hiei
mudra
Nagarjuna
Nagasaki
natto
New-Life-after-the-War-Movement
Nichibei Times - a newspaper for Japanese-Americans
Nikkei
Nirmanakaya Buddha
nirvana
Nishiari Bokusan
Niwa (Roshi)
Noboru Shumizu
Noh
Noiri-roshi
Notification on the Expulsion of Unfavorable Individuals from the Public Occupations
Nukariya Kaiten
Nyogen Senzaki
Nyogen Senzaki
Nyojo
O kaeri nasai!
Obaa-san
Obon
ohaka
Ohayo gozaimasu
Oiso City
Ojama shimasu
Oka Sotan
okesa
Okinawa
okusan
Omi - born in 1942
Onishi
Order of Investigation, Expulsion or Approval for Teachers and Educators
oryoki
Otohiro
Oto-sama
Otosan or even Tosan or Tochan
Otsubo
Ozawa
ozeki
pachinko
powdered green tea, which he called "the froth of jade." (matcha)
practice (shugyo)
Prajna Paramita Sutra
priest named Sone
Prince Takamatsu
Raihai tokozui
rakusu
Reiko Takahashi
rice balls
Rinso-in
Rinzai Zen
roshi
Rumi Kawashiri
Ryoen Risan
Ryuho Yamada
S. I. Hayakawa
Saburo Hasegawa
Sadayoshi Asaoka
Yasumasa Amada
Sagami Bay
samadhi
samadhis
Sambhogakaya Buddha
samurai
Sandokai (Unity of One and Many)
sangha
Sanroshin
sash (obi)
satori
Seison Suzuki
seiza
Sekiun-in
sensei
sentient beings
Seppin - a meeting room for guests and practitioners
Sesshin
Shakyamuni Buddha
shashu
shiatsu
Shibuya - section of Tokyo
Shigematsu Soiku
Shigeo
Shigeo
Shigeru Yoshida - the Japanese consul in Tientsin China
Shigetsu Sasaki
shiho, dharma transmission
shikantaza
Shimada
Shimonoseki
Shin Yoshifuku
Shinkyo
Shinto
Shishobo
Shizuko Takatsuka
Shizuoka prefecture
Shizuoka Preparatory School
Shobogenzo
Shogaku – (Shunryu)[Auspicious Peak]
Shoganji
Shohaku Okamura
shoji
Shoko
Shoko and Mrs. Okamoto of Zoun-in
Shozen Hosokawa
Shuko
Shundo Tachibana - a dean of the school, he received government certification to be, as he translated it,
Shundo Tachibana who published
Shunko Tettsu-roshi
Shunko Yamaguchi
Shunryu (characters for Excellent and Emerging)
Shushogi
Shuzenji
soba noodles
Soen Nakagawa
Soen Shaku
Sogaku (Suzuki)
Sogaku Harada
Sojiji
Soko
Sokoji
Soko-san
Sokuo Eto - an eminent Shobogenzo scholar
Sotan Tatsugami-roshi
Soto school of
Zen (Soto Shu)
subject no. 46 from the Blue Cliff Record – long quote [get Chinese]
Sugiyama
sumi artist
sutra halls
Suzuki
suzumebachi
tabi
Tadaima kaerimashita!
Taiken Yokoyama of the
Soto Zen Education Center of North America
Taisho (emperor)
Taizan Maezumi
Takakusa village
Takakusa-juku
Takakusayamakai--the High Grass Mountain Group
Takashina-roshi, the abbot of Eiheiji
Takayo Harriman
Takei Yuzo of Shoganji
takuan
takuhatsu
Tambankan - This means a "man who carries a board on his shoulder."
Tanakas
tangaryo
tanuki
Taro Kato
tatami
Tatsusan - and Aiko (Suzuki)
Uchiyama
tea ceremony
Temple Priest
ten'e - ceremony
The child of a frog is a frog." - As the Japanese say,
the jewel sound - the emperor's voice,
tofu
Tojo, became prime minister
Tokiwa Kindergarten
Tokko, the secret police
tokonoma
Tokujun - meaning "full of virtue
Tomoe Katagiri
Tori (Suzuki)
Toshikazu Yasui
Toshitaka [Toshitaka--Toshi for short. Toshitaka is the old Japanese way of pronouncing the characters that make up Shunryu]
Triple Intervention of 1895
True
Pure Land sect Jodo Shinshu
Tsuchisawa
Tsuna Kato
Tsuneko-san
Uchiyama, Kosho. The Zen Teaching of "Homeless" Kodo, Kyoto
Soto Zen Center
Uchiyama-san
unsui
Wako Kazumitsu Kato
Watsuji Tetsuro - author
Yaizu
Yamamura
Yasuko
Yasuko Oishi
Yasuo Suetsune
Yokohama
Yokoi-- a Kishizawa heir
Yone
Yone (Suzuki)
Yoshi Marushichi
Yoshikawa
Yoshinami Shima
Yoshitaka Iriya
You-lately-joined-fellow -
Yuki Ishimatsu
zafu
zazen
zazenkai
Zen Mind, Beginner's Mind
zendo
Zendotei Jundaishi  "Zen way, faith, refined naturalness."
zenji
Zenshinji
Zenshuji
Zentatsu Myoyu (Penetrating Zen, Mysteriously Dissolving)
zori
Zoun-in
Zuioji
zuishin
 

Notes on Notes on Crooked Cucumber     Crooked Cucumber home page

contact DC at <dchad@cuke.com>